Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Mäntsälän Jää-Tiikerit ry.
c/o Mäntsälän jäähalli
Heikinkuja 4
04600 MÄNTSÄLÄ

2. Rekisteriasioista vastaava taho

Mäntsälän Jää-Tiikereiden johtokunta
c/o Mäntsälän jäähalli
Heikinkuja 4
04600 MÄNTSÄLÄ
(kts. yhteystiedot

3. Rekisterin nimi

Mäntsälän Jää-Tiikerit ry:n jäsen- ja ilmoittautumisrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilausten, ilmoittautumisten, jäsenyyden, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.
Rekisterissä käsiteltäviä ilmoittautumis-, tilaus-, osto- tai muita asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.
Käsittelyä voidaan suorittaa joidenkin tapahtumien osalta myös Rekisterinpitäjän oikeutetun edun toteutumisen takaamiseksi. Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät kyseessä olevaan ilmoittautumiseen, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista eikä sitoutua tapahtumaan osallistumista tai muuta tarkoitusta koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

5. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröiden tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman, laskutuksen tms. mahdollistamiseksi. Tiedot poistetaan kun  Rekisterinpitäjän määrittelemä edellä kuvatun tarpeen aiheutama säilytysaika on kulunut.

6. Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä ovat Rekisterinpitäjän ilmoittautumislomakkeella tietonsa syöttäneitä tapahtumaan osallistujia, tilaajia, jäseniä tai muuten markkinointiluvan antaneita.
Rekisterissä voidaan käsitellä ilmottautumislomakkeen käyttötarkoituksesta riippuen erilaisia osallistumisen, tilauksen, jäsenyyden tai laskutuksen hoitamiseksi tarpeellisia tietoja, muun muassa ilmoittautuneen etu- ja sukunimi ja yhteystiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot saattavat sisältää mm. seuraavia tietoja:

- etunimi
- sukunimi
- osoite
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenen/ilmoittautujan antamat tiedot.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteritietoja voidaan jakaa seuran sisällä, sekä tapahtuman sidosryhmien kesken. Tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on teknisesti suojattu parhaalla mahdollisella tavalla siten, että tietojärjestelmää ja sen sisältämää rekisteriä pääsevät käyttämään ainoastaan sellaiset henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle taholle (yhteystiedot mainittu kohdassa 2).