Säännöt

Mäntsälän Jää-Tiikerit ry:n toiminnassa noudatetaan seuran sisäisiä pelisääntöjä ja seuran rekisteröityjä sääntöjä

Seuramme toiminnan pohjana ovat yhdistyslain määräykset sekä Suomen jääkiekkoliiton ohjeistukset, joiden mukaan toimitaan aina silloin, kun seuran sisäisissä tai rekisteröidyissä säännöissä ei ole toimintaohjetta.

Seuran rekisteröityjen sääntöjen muuttamisesta päätöksen tekee yhdistyksen kokous ja sisäisten sääntöjen muuttamisesta johtokunta, joka vastuulla seuran toiminta käytännössä on.

SEURAN REKISTERÖIDYT SÄÄNNÖT

 

I Nimi, kotipaikka, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli

1 §

Yhdistyksen nimi on Mäntsälän Jää-Tiikerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Mäntsälän kunta Etelä-Suomen läänissä. Yhdistyksen toiminta-alue on Mäntsälän kunta. Yhdistys on perustettu syyskuun 14 päivänä 1986 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi.

II Seuran tarkoitus

2 §

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto- kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

III Tarkoituksen toteuttaminen

3 §

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1 Tarjoamalla jäsenilleen - kilpailutoimintaa - koulutustoimintaa - valmennus- ja harjoitustoimintaa - nuorisotoimintaa - tiedotus- ja suhdetoimintaa - valistus- ja kasvatustoimintaa - kuntoliikuntaa sekä - muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia

2 Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja sillä tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

3 Harjoittamalla julkaisutoimintaa

4 Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

5 Hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten luvat edellä mainittuihin toimintoihin.

4 §

Seura on Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n Uudenmaan piirin jäsen. Piirin ja seuran ohjelmassa olevia urheilumuotoja edustavien Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsenliittojen jäsenenä seura noudattaa piirin ja ao. jäsenliittojen sääntöjä ja määräyksiä. Suomen Liikunta ja Urheilu ry:stä käytetään näissä säännöissä lyhennystä SLU.

III Seuran jäsenet

5 §

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, SLU:n Uudenmaan piirin, SLU:n jäsenliittojen sekä SLU:n sääntöjä ja päätöksiä. Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

6 §

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen Puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7 §

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka

- laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen - toimii seuran sääntöjen vastaisesti - rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti - toimii seuran ja SLU:n tai sen jäsenliittojen ja piirien tarkoitusperien vastaisesti

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Johtokunnan on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen seurasta erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

IV Liittymis- ja jäsenmaksut

8 §

Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattavien jäsenten kannattaja- jäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran vuosikokous vuosittain.

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos

- hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 20 vuotta tai - on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia

Ainaisjäsen, kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

V Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

9 §

Seura pitää vuosittain vuosikokouksen, joka pidetään touko-kesäkuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu vuosikokoukseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta.

- sanomalehti -ilmoituksella seuran vuosikokouksen määräämässä lehdessä tai - kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai - seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella

10 §

Vuosikokouksessa käsitellään

1 Kokouksen avaus

2 Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja, b) sihteeri, c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
d) ääntenlaskijat

3 Todetaan a) läsnäolijat, b) äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

6 Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.

7 Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa kuluvana toimikautena.

8 Vahvistetaan kuluvaksi toimintakaudeksi a) toimintasuunnitelma, b) talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten

9 Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.

10 Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta neljä (4) jäsentä erovuorossa olevien tilalle.

11 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.

12 Valitaan puheenjohtajat kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavien jaostoon.

13 Vahvistetaan liittymis- , jäsen- ja kannattaja jäsenmaksujen suuruus.

14 Valitaan edustajat SLU:n Uudenmaan piirin ja SLU:n jäsenliittojen vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin.

15 Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11§ mukaiset vireille panemat asiat.

16 Kokouksen päättäminen.

11 §

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

12 §

Seuran, sen johtokunnan ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Johtokunnan ja jaostojen pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13 §

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella, viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä sekä kannattajajäsenmaksun maksaneella kannattavalla henkilöjäsenellä, ainais- ja kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla on seuran kokouksessa yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

VI Seuran hallinto

14 §

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa vuosikokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut kahdeksan (8) jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Johtokunnan toimintavuosi on vuosikokousten välinen aika. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan, sihteerin sekä taloudenhoitajan. Taloudenhoitaja voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1 Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.

2 Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.

3 Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.

4 Vahvistaa tehtävänjaon keskuudessaan sekä valita tarvittavat työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.

5 Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.

6 Vastata SLU:n sekä sen jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.

7 Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.

8 Pitää jäsenluetteloa.

9 Hoitaa seuran taloutta.

10 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.

11 Hyväksyä ja erottaa jäsenet.

12 Valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.

13 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.

14 Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

15 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta

15 §

Seuran toiminta- ja tilikausi on 1.5. - 30.4.

16 §

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

VII Muita määräyksiä

17 §

Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita niille tarpeelliset johto- ja toimielimet.

18 §

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Sääntömuutoksen hyväksymiseen tarvitaan vähintään kolmen neljäsosan kannatus annetuista äänistä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa.

19 §

Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja kokouksessa on vähintään kolmen neljäsosan annetuista äänistä kannatettava sitä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa.

Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

20 §

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehenä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21 §

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.